Kyllradweg

vom Losheimergraben (B) nach Trier-Ehrang (120 km)